سنگ مرمريت

سنگ مرمريتسنگهاي آهكي متراكم حاصل تراكم رسوبات كربنات كلسيم يا آراگونيت ناشي از فشار طبقات رويي مي باشند كه بعضاً آثار دگرگوني ضعيفي نيز در آنها مشاهده مي شود. مرمريت به خاطر زيبايي، استحكام و مقاومت در برابر آتش و فرسايش، سنگي با ارزش به شمار مي رود. ايرانيان و يونانيان باستان در بناها و مجسمه هاي خود از اين سنگ استفاده هاي فراواني مي بردند.

ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ‫ﺷﺪت دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻲ، ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل و اﺑﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد.

 • ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻲ: ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺮﻳﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻠﻮرﻳﻦ، داﻧﻪ رﻳﺰ و ﻫﻢ اﻧﺪازه دارد. ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و‫ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﭼﻴﻨﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد .
 • سنگ كريستال به مرمريتي گفته مي شود ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻠﻮرﻳﻦ، داﻧﻪ درﺷﺖ و ﻫﻢ اﻧﺪازه دارد . ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺪت دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ زﻳﺎد ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
 • سنگ ابري به سنگ مرمريتي گفته مي شود ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻧﻮارﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻮازي از ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي روﺷﻦ و ﺗﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺮي ﻣﻲدﻫﺪ. اﻳﻦ ﺳﻨﮓ در دﮔﺮﮔﻮﻧﻲﻫﺎي ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد

اگرچه بيشتر مردم اين نوع سنگ را با هم خانواده اش كه مرمر است ، اشتباه مي گيرند اما هيچ شباهتي بين مرمر با مرمريت وجود ندارد و مرمر از تغيير يافتن سنگ تراورتن حاصل مي شود نه مرمريت . انواع مختلف مرمريت ها مانند : خوي ، خور ، هرسين ، شيراز ، كوه سفيد ، كاوش كرمان ، دهبيد ، كوير كا شان ، در بازار ايران وجود دارد . البته ارزان ترين سنگ ها مانند كريستال ها از همين خانواده اند . اين روز ها مرمريت را با آن جاذبه لعاب گونه اش گاه نمي توان از تراروتن رزين شده تفكيك كرد . جالب است بدانيد بيشتر سنگ مرمريت را قيچي يا همان گيوتين مي كنند .

ويژگيسنگ ساختمانيمرمريت

 • وزن مخصوص 1100 تا 1300 كيلوگرم بر متر مكعب
 • مقاومت فشاري بالاتر از تراورتن و پايينتر ازگرانيت
 • امكانبه وجود آمدن خراش در سطح سنگ مرمريت
 • آسيب پذيري سنگ در مقابل اسيد
 • عدم محدوديت در ابعاد توليدي با نصبي همانند سنگ گرانيت

7 300x200 - تا چه ميزان با سنگ مرمريت و انواع آن آشنايي داريد؟

زيباييسنگ ساختمانيمرمريت

سنگ ساختماني مرمريت با رنگ هايي يافت ميشود كه در ديگر سنگ هاي طبيعي ديده نميشود. به دليل استحكام و مقاومت اين نوع سنگ و زيبايي بي نظير آن, معماران و طراحان داخلي براي لوكس تر جلوه دادن طرح هاي اجرايي خود از اين نوع سنگ استفاده ميكنند.

همچنين اينسنگ ساختمانبه دليل قابليت صيقل كاري و داشتن سطحي صاف و آينه اي به سنگي محبوب و گران قيمت براي استفاده در ساختمان تبديل شده است. سنگ مرمر به دكوراسيون خانه شكوه و جلال ميبخشد و به دليل استحكام بالا و جذابيت زياد ارزش سرمايه گذاري در طراحي داخلي ساختمان را دارد.

كاربردسنگ ساختمانيمرمريت

اين سنگ در برابر عوامل طبيعي مثل باران، سرما و گرما و هوازدگي مانند تراورتن نميباشد و ضعيف تر است. بنابراين سنگ هاي مرمريت اگر در مكان هايي كه در معرض انقباض و انبساط قرار مي گيرند استفاده شوند، دچار خردگي مي شوند.

تفاوت سنگ ساختماني مرمر بامرمريت؛مرمريت نوعي سنگ آهك رسوبي است در حالي كهسنگ مرمرنوعي سنگ آهك حاصل از دگرگوني مي باشد.

در كل اينسنگ ساختمانانتخاب بسيار مناسبي جهت فضاهاي خارجي نمي باشد مگر اينكه داراي ضخامت بسيار زيادي باشد كه بتواند سبب عدم نفوذ آب و خوردگي سنگ شود و همچنين موجب تاخير در تركهاي عميق گردد و يا اينكه سطح آن ساب خورده نباشد.

مقاومت اين سنگ در برابر هوازدگي، گازها و بارانهاي اسيدي كم است. به همين جهت اين سنگ به عنانسنگ نماداخلي ساختمانها به كار ميبرند .

سنگ مرمريت كرم خوي با فشردگي و دوام بسيار زياد بهترين انتخاب از ميان سنگ هاي داخلي براي پوشش كف بناهاست .

مزايا مرمريت به عنوانسنگ نما:

۱ـ سختي مناسب و مقاومت در برابر آتش و فرسايش

۴ـ مناسب براي كف و پله ها و نماهاي داخلي بدليل تخلخل بسيار پايين

۵ـ زيبايي و تنوع رنگ زياد بخصوص در ايران

۶- قابليت كاربرد در نماهاي كلاسيك و مدرن

۷- سايش پذير بودن و داشتن جلاي مناسب(در مراحل پرداخت سنگ)

۸-عدم وجود خلل و فرج

معادنسنگ ساختمانمرمريت

بخش قابل توجهي از معادن مرمريت در كشور ايران قرار دارد. از ميان معادن متعدد در شهرهاي مختلف، استان هاي لرستان، مركزي، يزد و كرمان به ترتيب داراي بيشترين معادن سنگ مرمريت هستند. ساير استان-ها نظير خراسان، هرمزگان و فارس هم از تعدادي معادن مرمريت برخوردارند.

انواعسنگ ساختمانمرمريت

سنگ ساختمانيمرمريت را ﺑﺮاي ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت و ﻣﺼﺎرف داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻒ، دﻳﻮار وﻛﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ميﺑﺮﻧﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮﻣﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ، آﻟﻮدگي ﻫﻮا و ﮔﺎزﻫﺎيﺳﻮﻟﻔﻮر ﻛﻢ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ ﺳﺎزي ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎيي ﺑﺎ ﻫﻮاي آﻟﻮده‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﺧﺎرجي ﺳﻄﺢ ﻏﻴﺮ صيقلي ﻣﺮﻣﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ميﺷﻮد.

سنگ مرمريت هرسين

سنگي دگرگون شده است كه با تبلور مجدد سنگ آهك به وجود مي آيد،مرمريت هرسينبه خاطر زيبايي، استحكام و مقاومت در برابر آتش و فرسايش، سنگي با ارزش به شمار مي رود.

سنگ مرمريت خوي

يكي از معروف ترينسنگ هاي مرمريتداخل كشور مي باشد كه معدن آن در خوي آذربايجان واقع است.مرمريت خويبا دوام بوده و بافت آن بسيار بهم فشرده مي باشد، در نتيجه از مقاومت بالايي برخوردار است.سنگ مرمريت خويبه علت كيفيت بالايش از قيمت نسبتا بالايي برخوردار است.

سنگ مرمريت كاشمر

در ابعاد مختلف فراوري مي گردد معدنآندر شهرستان كاشمر خراسان رضوي واقع مي باشد .سنگ مرمريت كاشمرجزومرمريت هاي سفيدمي باشد و به دليل رنگ خاص و روشن خود مورد توجه سازندگان قرار داشته است.مرمريت كاشمرداراي دو طرح پر خط و كم خط است خط هاي كريستالي و شاخ گوزني موجود درسنگ مرمريت كاشمرمتغير است.

سنگ مرمريت

سنگ مرمريتسنگهاي آهكي متراكم حاصل تراكم رسوبات كربنات كلسيم يا آراگونيت ناشي از فشار طبقات رويي مي باشند كه بعضاً آثار دگرگوني ضعيفي نيز در آنها مشاهده مي شود. مرمريت به خاطر زيبايي، استحكام و مقاومت در برابر آتش و فرسايش، سنگي با ارزش به شمار مي رود. ايرانيان و يونانيان باستان در بناها و مجسمه هاي خود از اين سنگ استفاده هاي فراواني مي بردند.

ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ‫ﺷﺪت دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻲ، ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل و اﺑﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد.

 • ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻲ: ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺮﻳﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻠﻮرﻳﻦ، داﻧﻪ رﻳﺰ و ﻫﻢ اﻧﺪازه دارد. ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و‫ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﭼﻴﻨﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد .
 • سنگ كريستال به مرمريتي گفته مي شود ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻠﻮرﻳﻦ، داﻧﻪ درﺷﺖ و ﻫﻢ اﻧﺪازه دارد . ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺪت دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ زﻳﺎد ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
 • سنگ ابري به سنگ مرمريتي گفته مي شود ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻧﻮارﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻮازي از ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي روﺷﻦ و ﺗﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺮي ﻣﻲدﻫﺪ. اﻳﻦ ﺳﻨﮓ در دﮔﺮﮔﻮﻧﻲﻫﺎي ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد

اگرچه بيشتر مردم اين نوع سنگ را با هم خانواده اش كه مرمر است ، اشتباه مي گيرند اما هيچ شباهتي بين مرمر با مرمريت وجود ندارد و مرمر از تغيير يافتن سنگ تراورتن حاصل مي شود نه مرمريت . انواع مختلف مرمريت ها مانند : خوي ، خور ، هرسين ، شيراز ، كوه سفيد ، كاوش كرمان ، دهبيد ، كوير كا شان ، در بازار ايران وجود دارد . البته ارزان ترين سنگ ها مانند كريستال ها از همين خانواده اند . اين روز ها مرمريت را با آن جاذبه لعاب گونه اش گاه نمي توان از تراروتن رزين شده تفكيك كرد . جالب است بدانيد بيشتر سنگ مرمريت را قيچي يا همان گيوتين مي كنند .

ويژگيسنگ ساختمانيمرمريت

 • وزن مخصوص 1100 تا 1300 كيلوگرم بر متر مكعب
 • مقاومت فشاري بالاتر از تراورتن و پايينتر ازگرانيت
 • امكانبه وجود آمدن خراش در سطح سنگ مرمريت
 • آسيب پذيري سنگ در مقابل اسيد
 • عدم محدوديت در ابعاد توليدي با نصبي همانند سنگ گرانيت

7 300x200 - تا چه ميزان با سنگ مرمريت و انواع آن آشنايي داريد؟

زيباييسنگ ساختمانيمرمريت

سنگ ساختماني مرمريت با رنگ هايي يافت ميشود كه در ديگر سنگ هاي طبيعي ديده نميشود. به دليل استحكام و مقاومت اين نوع سنگ و زيبايي بي نظير آن, معماران و طراحان داخلي براي لوكس تر جلوه دادن طرح هاي اجرايي خود از اين نوع سنگ استفاده ميكنند.

همچنين اينسنگ ساختمانبه دليل قابليت صيقل كاري و داشتن سطحي صاف و آينه اي به سنگي محبوب و گران قيمت براي استفاده در ساختمان تبديل شده است. سنگ مرمر به دكوراسيون خانه شكوه و جلال ميبخشد و به دليل استحكام بالا و جذابيت زياد ارزش سرمايه گذاري در طراحي داخلي ساختمان را دارد.

كاربردسنگ ساختمانيمرمريت

اين سنگ در برابر عوامل طبيعي مثل باران، سرما و گرما و هوازدگي مانند تراورتن نميباشد و ضعيف تر است. بنابراين سنگ هاي مرمريت اگر در مكان هايي كه در معرض انقباض و انبساط قرار مي گيرند استفاده شوند، دچار خردگي مي شوند.

تفاوت سنگ ساختماني مرمر بامرمريت؛مرمريت نوعي سنگ آهك رسوبي است در حالي كهسنگ مرمرنوعي سنگ آهك حاصل از دگرگوني مي باشد.

در كل اينسنگ ساختمانانتخاب بسيار مناسبي جهت فضاهاي خارجي نمي باشد مگر اينكه داراي ضخامت بسيار زيادي باشد كه بتواند سبب عدم نفوذ آب و خوردگي سنگ شود و همچنين موجب تاخير در تركهاي عميق گردد و يا اينكه سطح آن ساب خورده نباشد.

مقاومت اين سنگ در برابر هوازدگي، گازها و بارانهاي اسيدي كم است. به همين جهت اين سنگ به عنانسنگ نماداخلي ساختمانها به كار ميبرند .

سنگ مرمريت كرم خوي با فشردگي و دوام بسيار زياد بهترين انتخاب از ميان سنگ هاي داخلي براي پوشش كف بناهاست .

مزايا مرمريت به عنوانسنگ نما:

۱ـ سختي مناسب و مقاومت در برابر آتش و فرسايش

۴ـ مناسب براي كف و پله ها و نماهاي داخلي بدليل تخلخل بسيار پايين

۵ـ زيبايي و تنوع رنگ زياد بخصوص در ايران

۶- قابليت كاربرد در نماهاي كلاسيك و مدرن

۷- سايش پذير بودن و داشتن جلاي مناسب(در مراحل پرداخت سنگ)

۸-عدم وجود خلل و فرج

معادنسنگ ساختمانمرمريت

بخش قابل توجهي از معادن مرمريت در كشور ايران قرار دارد. از ميان معادن متعدد در شهرهاي مختلف، استان هاي لرستان، مركزي، يزد و كرمان به ترتيب داراي بيشترين معادن سنگ مرمريت هستند. ساير استان-ها نظير خراسان، هرمزگان و فارس هم از تعدادي معادن مرمريت برخوردارند.

انواعسنگ ساختمانمرمريت

سنگ ساختمانيمرمريت را ﺑﺮاي ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت و ﻣﺼﺎرف داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻒ، دﻳﻮار وﻛﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ميﺑﺮﻧﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮﻣﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ، آﻟﻮدگي ﻫﻮا و ﮔﺎزﻫﺎيﺳﻮﻟﻔﻮر ﻛﻢ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ ﺳﺎزي ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎيي ﺑﺎ ﻫﻮاي آﻟﻮده‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﺧﺎرجي ﺳﻄﺢ ﻏﻴﺮ صيقلي ﻣﺮﻣﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ميﺷﻮد.

سنگ مرمريت هرسين

سنگي دگرگون شده است كه با تبلور مجدد سنگ آهك به وجود مي آيد،مرمريت هرسينبه خاطر زيبايي، استحكام و مقاومت در برابر آتش و فرسايش، سنگي با ارزش به شمار مي رود.

سنگ مرمريت خوي

يكي از معروف ترينسنگ هاي مرمريتداخل كشور مي باشد كه معدن آن در خوي آذربايجان واقع است.مرمريت خويبا دوام بوده و بافت آن بسيار بهم فشرده مي باشد، در نتيجه از مقاومت بالايي برخوردار است.سنگ مرمريت خويبه علت كيفيت بالايش از قيمت نسبتا بالايي برخوردار است.

سنگ مرمريت كاشمر

در ابعاد مختلف فراوري مي گردد معدنآندر شهرستان كاشمر خراسان رضوي واقع مي باشد .سنگ مرمريت كاشمرجزومرمريت هاي سفيدمي باشد و به دليل رنگ خاص و روشن خود مورد توجه سازندگان قرار داشته است.مرمريت كاشمرداراي دو طرح پر خط و كم خط است خط هاي كريستالي و شاخ گوزني موجود درسنگ مرمريت كاشمرمتغير است.

سنگ مرمريت لاشتر

يك از سنگ هاي مشهور و پر طرفدار كشور و جهان سنگ مرمريت لاشتر است. اين سنگ از خانواده سنگ هاي مرمريت بوده و در بازار جهاني با نام Pietra Gray Marbleمشهور است. مرمريت لاشتر داراي زمينه ي مشكي مايل به طوسي بوده و خطوط سفيد رنگ در آن موجود مي باشد. در بسياري از طراحي هاي لوكس داخلي ساختمان از اين سنگ در كف و ديواره هاي ساختمان در كنار سنگ هاي سفيد و كرم باعث ايجاد تركيب بسيار زيبايي مي گردد.

گرچه كشور مبدأسنگ مرمريتلاشترايران است. وليكن سنگ مرمريت لاشتر به تمام دنيا صادر مي شود. علاوه بر اين ، بسياري از كارخانه هايسنگبريدر چين ، ايتاليا و تركيه اين سنگ طبيعي خاكستري را توليد مي كنند.

سنگ مرمريت پرشين سيلك

سنگ مرمريت پرشين سيلك، سنگي است زيبا كه از دسته هاي مرمريت به شمار مي رود و زيبايي اين سنگ آن را در گروه سنگ هاي لوكس معادن ايران قرار داده است. اين سنگ در دو رنگ زمينه طوسي روشن و طوسي تيره موجود مي باشد.

با توجه به ارائه متد هاي جديد و طراحي هاي نوين در زمينه طراحي و ديزاين داخلي ساختمان ، استفاده ازسنگ اسلبمرمريت پرشين سيلك به دليل دارا بودن رنگ و ظاهر منحصر بفرد در دستور كار بسياري از معماران و مهندسان طراحي داخلي ساختمان گرفته است. يكي از بزرگترين و مهم ترين ويژگي هاي اين سنگ يكنواختي و همخواني آن مي باشد. در محيط هاي بزرگتر همچون سالن و لابي اين يكنواختي مشخص تر است و زيبايي و چشم نوازي سنگ قابل مشاهده مي باشد. جذب آب ناچيز و استحكام و تراكم مناسب اين سنگ نيز مزيد بر علت گرديده تا فروش سنگ مرمريت پرشين سيلك افزايش چشمگيري داشته باشد.

0e9a79ca aa70 45e8 9f58 cde66ec1c1af 300x225 - تا چه ميزان با سنگ مرمريت و انواع آن آشنايي داريد؟

سنگ مرمريت آباده

سنگ مرمريت آباده از دسته سنگهاي مرمريت روشن با قيمت مناسب ميباشد. اغلب معادن سنگمرمريت آبادهدر منطقه ابركوه از توابع استان يزد قرار گرفته است. بيشتر كوپ هاي سنگ مرمريت آباده در كارخانه هاي اطراف آباده بريده ميشود. سنگ مرمريت آباده در سورت هاي بسيا متنوعي استخراج و فرآوري ميشود. سورت هاي شناخته شده سنگ مرمريت آباده عبارتند از مرمريت آباده كرم طلايي موج دار و مرمريت آباده كرم طلايي بي موج و همچنين مرمريت آوباده صورتي طلايي موجدار و مرمريت صورتي طلايي بي موج، مرمريت كرم، مرمريت تيوني، مرمريت گل پنبه اي، و. كه در كارخانجات مختلف با كيفيت ساب و برش متفاوت توليد و فرآوري ميشوند. سنگ مرمريت آباده اغلب بصورت تايل و در سايزهاي 40 طولي و 40*40 و 50*50و 60*60 سانتيمتر توليد و عرضه ميگردد. سنگ مرمريت آباده جهت اجرا در بدنه راه پله و بدنه پاركينگ و كف پله و كف پاگرد پله و كف فضاهاي مسكوني مناسب مي باشد. قيمت سنگ مرمريت آباده همانند قيمت ساير سنگ ها تا حدود زيادي به نحوه فرآوري آن دارد. طبيعتا اگر سنگي زرين شده و UV شود و ضخامت آن يكسان باشد قيمت بالاتري نسبت به سنگي كه بتونه شمعي شده و UV شده و ضخامت هاي نامنظمي داشته باشد دارد. اكيدا توصيه ميشود كه استفاده از سنگ مرمريت آباده در كف پاركينگ و اماكن تجاري مناسب نميباشدو با توجه به ركود بازار مسكن در سالهاي اخير استقبال مشتريان از سنگ مرمريت آباده بخاطر قيمت مناسب آن بسيار زياد شده است.

سنگ مرمريت گلدن

بلك داراي زمينه مشكي يا نوك مدادي با خطوط طلايي و گاها سفيد بر روي آن جلوه اي خاص و زيبا بهمرمريت گلدنبلكبخشيده است ومعادنسنگ آن بلكدر نقاط مختلف كشور از جمله در شهرهاي محلات،كاشان و يزد مي باشد.

مرمريت گلدن بلكجزو سنگ هاي پرمصرف ساختماني مي باشد اما در فضاي بيروني پروژه هاي ساختماني مورد استفاده قرار نمي گيرد چرا كه در معرض سرما و باران به مرور رگه هاي آهكي خود را از دست مي دهد.

سنگ مرمريت پر طاووسي

به دليل قيمت مناسب و رنگ عامه پسند از استقبال زيادي برخوردار است. به همين دليل بسياري از سازندگان ساختمان هاي متوسط ازمرمريت پر طاووسياستقابل مي نمايند.مرمريت پر طاووسيداراي رنگ هاي كرم و زيتوني گل دار مي باشد

سنگ مرمريت اداوي

يكي از پر فروش ترين سنگ هاي مرمريت مي باشد. اين سنگ كه ساليان زيادي است كه در صنعت ساختماني كاربرد دارد و از سنگ هاي پرطرفدار مي باشد. اين محصول را به خاطر اسم صاحب معدن به نام اداوي، معروف شده است. اين محصول كه پرفروش ترين سنگ در بين انواع مرمريت ها مي باشد به خاطر متراژ دهي بالا و برش خوب سنگ، قيمت مناسبي دارد،از اين رو علاقه به خريد سنگ بالا رفته است.

زمينه اي قرمز مايل به صورتي دارد و در آن خط هايي به رنگ قرمز و در جاهايي لكه هاي سفيد به چشم مي خورد. سطح سنگ ساب متوسطي دارد و زياد براق نيست. اين محصول سطح آن يووي نشده است. يووي شدن سنگ به كيفيت ساب بسيار كمك مي كند ولي قيمت بيشتري دارد. عرض سنگ استاندارد40cm است و طول متغيير آن از 70 سانتيمترتا 3 متر متفاوت است.

سنگ پلاكمرمريت اداويرا در نماي داخلي ساختمان، مانند بدنه راه پله، پاركينگ و. بسيار مناسب است. در فضاي داخلي به خاطر دور بودن از سردي و گرماي هوا، به اسكوپ يا سيم كشي پشت سنگ نيازي نيست. سنگ اداوي در نماي بيروني در شرايط خاص مي تواند اجرا شود. آب و هوا تاثير مستقيمي روي سنگ بيروني ساختمان دارد كه اين سنگ به خاطر جنس مرمريت بودن خود و سطحي كه با رگه ها پوشيده شده است بايد در هوايي متعادل اجرا شود. هواي خيلي گرم يا سرد آسيب جدي به اين سنگ ميزند و عمر آن حتي در بعضي از مناطق به 2 سال نمي رسد. در نماي متعادل در فضاي بيروني براي اجرا حتما به اسكوپ نياز دارد، تا به خوبي به سيمان و سازه چسبيده و جدا نشود.

سنگ مرمريت آرك بيرجند

سنگ مرمريت آرك بيرجند داراي زمينه روشن ميباشد كه بسيار مورد پسند بازار ايران ميباشد.مرمريت آرك بيرجندبسيار متراكم ميباشد و به همين سبب سنگ مرمريت آرك بيرجند خاصيت ساب پذيري بالايي را دارا ميباشد. سنگ مرمريت آرك بيرجند داراي مقاومت سايشي نسبتا بالايي ميباشد. سنگ مرمريت آرك بيرجند براي استفاده در كف داخلي ساختمانها و همچنين ديواره هاي راه پله و پاركينگ بسيار مناسب ميباشد. اغلب مهندسين ناظر محترم با كاركردن سنگ مرمريت در قسمت نما مخالف هستند به اين دليل كه پشت سنگ مرمريت صاف بوده و قدرت جذب ملات را ندارد . همچنين با اسكوپ كردن ميتوان اين مشكل را برطرف نمود ولي رگه هاي موجود در تمامي سنگهاي مرمريت از جمله سنگ مرمريت ارك بيرجند در مجاورت شرايط آب و هوايي متغيير باز شده و زيبايي خود را از دست ميدهند.

معدن سنگ مرمريت آرك بيرجند در 125 كيلومتري شهر بيرجند و در جاده خوسف ميباشد كه داراي چند سينه كار باز و در حال بهره برداري ميباشد.

سنگ مرمريت آرك بيرجند همانند تمامي سنگ هاي ديگر با 2 روش اره بر و قله بر، بريده ميشود. با دستگاه قله معمولا كوپ سنگ با عرض حداكثر 60 سانتيمتر بريده ميشود بديهي است در روش قله بري سنگ بدليل هزينه كمتر نسبت به فرآوري به روش اره بري خريد سنگ هاي زير 60 سانت عرض از كارخانه هايي كه با قله بر سنگ را ميبرند با صرفه تر ميباشد.

سنگ مرمريت آرك بيرجند هم اكنون بصورت تايل وسنگ اسلبدر داخل كشور توليد ميشود. معمولا ابعادسنگ اسلبمرمريت آرك بيرجند 200 در 290 سانتيمتر ميباشد كه با استفاده از دستگاه برش دروازه اي ميتوان به ابعاد ديگر برش زد. قيمت سنگ مرمريت آرك بيرجند بطور كلي به تمامي سنگ ها به نحوه فراوري و مواد و متريال مصرفي در هنگام توليد و فرآوري بستگي دارد. قابل توجه است كه سنگ مرمريت آرك بيرجند توليد شده بزرگتر از 80 در 80 سانت باشد جهت اجرا بايد از اكيپ ماهر و باتجربه استفاده كرد و اصطلاحا بايد بصورت سراميكي اجرا شود. سنگ مرمريت ارك بيرجند جذب آب نسبتا كمي داشته و از اين جهت كيفيت بالايي را دارا ميباشد.

سنگ مرمريت اعلمي

سنگ مرمريت اعلمي مشهد داراي طيف رنگي كرم، كرم بژ و شكلاتي مي shy;باشد كه بسته به رنگ و رگهshy; هاي موجود در آن درجه بندي ميshy; گردد.مرمريت اعلميمناسب براي فضاهاي داخلي است و بسته به سورت آن در قسمتshy; هاي مختلف ساختمان از جمله ديواره ها و كف ساختمان كاربرد دارد. مرمريت اعلمي در استان خراسان رضوي واقع گرديده است.

كاربرد سنگ اعلميبه صورت كلي درسنگ فرشونماي داخلي ساختمانمي باشد. سنگ مرمريت اعلميگرمي خاصي را به ساختمان شما مي بخشد و در تمامي بخش هاي داخلي ساختمان مي توان ازسنگ مرمريت اعلمياستفاده نمود. يكي از مهم ترين كاربردهايسنگ اعلمياستفاده به عنوان سنگ كف است. اين سنگ با زمينه رنگ كرم روشن و تيره جذابيت خاصي براي نماي داخلي و سنگفرش به وجود مي آورد و مي تواند براي مراكز تجاري، اداري و واحدهاي مسكونيگزينه مناسبي باشد. علاوه بر استفاده بعنوانسنگفرش داخلياز اين سنگ زيبا مي توان به عنوانسنگ پلهو راه پله نيز استفاده نمود.

سنگ مرمريت امواج آباده

مرمريت امواج آبادهداراي زمينه كرم و زمينه كرم زيتوني ميباشد و در طول اين سنگ موج هايي با رنگ زيتوني وجود دارد. سنگ مرمريت امواج آباده قيمت بالاتري نسبت به ساير سنگ هاي مرمريت آباده دارد و همانند ساير مرمريت ها استفاده از سنگ مرمريت امواج آباده در فضاهاي خارجي ساختمان اعم از نما پيشنهاد نميشود. همچنين استفاده از سنگ مرمريت امواج آباده در كف پاركينگ توصيه نميشود كه علت آن موضوع شستشوي متعدد در فضاي پاركينگ ميباشد كه در پي شستشوي مكرر رگه هاي سنگ مرمريت امواج آباده باز ميشود. مرمريت امواج آباده بيشتر در سايزهاي 40 طولي، 40*40و 50*50و 60*60 سانتيمتر توليد و مورد استفاده قرار ميگيرد. سنگ مرمريت موج دار آباده در 3 دسته سوپر ، ممتاز و درجه يك دسته بندي شده است كه اين دسته بندي بر اساس پارامترهايي از قبيل يكدستي سنگ، ضخامت برش، مواد مورد استفاده در هنگام توليد انجام ميگيرد. استفاده از سنگ مرمريت موجدار آباده در كف راه پله با ضخامت 3.2 سانتيمتر زيبايي خاصي به فضاي راه پله ميدهد.

سنگ مرمريت بجستان

سنگ مرمريت بجستان جزء مرمريت هاي رنگي ايران و داراي رنگ هاي قرمز، صورتي و كرم-صورتي است. اين مرمريت داراي رنگ قرمز روشن همراه با بازي رنگ و موج است كه در آن خطوط و موج ها پررنگ تر از رنگ زمينه است. در سطح سنگ هاله هاي صورتي به صورت تكه تكه مشاهده مي شود كه زيبايي آن را دو چندان مي كند.مرمريت بجستانرا مي توان در كليه قسمت هاي داخلي ساختمان استفاده كرد. معادن مرمريت بجستان در استان خراسان واقع شده است. بجستان، در جنوب استان خراسان رضوي، در فاصله ۵۰ كيلومتري غرب گناباد و ۶۰ كيلومتري فردوس و در كنار محور اصلي ارتباطي استان هاي جنوبي كشور به مشهد واقع شده است.

4ed7cbaf cf19 43b4 82e3 a434174cbf23 300x233 - تا چه ميزان با سنگ مرمريت و انواع آن آشنايي داريد؟

سنگ مرمريت بوانات

معدن مرمريت بوانات در استان فارس در نزديكي شهرستان بوانات واقع شده است؛بواناتداراي چندين معدن مرمريت فعال و برند جهاني مي باشد. اين نوع سنگ از لحاظ رنگ، در گروه سنگ هاي قرمز قرار مي گيرد و هاله ها و نقطه هاي ريز سفيد رنگي در سطح خود دارد كه باعث شده اين محصول زيباتر به نظر برسد. همراه شدن رنگ زرد با ديگر رنگ ها، تم رنگي اين محصول را به نارنجي سوق داده و سطح سنگ، مانند يك بوم نقاشي به نظر مي رسد، همچنين در قسمت هايي از سنگ اين رنگ زرد همراه با رنگ سفيد بر زمينه اصلي غلبه كرده كه زيبايي آن را افزاش مي دهد .

در فراوري اين مرمريت از ماستيك بي رنگ يا رنگ زمينه جهت پر كردن رگه هاي بسيار ريز سطح رويي سنگ استفاده مي شود. عملياتUVبه صورت غير مستقيم، رزين مخصوص را به داخل رگه ها هدايت و ثابت مي كند كه باعث فراوري خوب در پوليش و صيقلي شدن سنگ مي شود.مرمريت بواناتقرمز بخاطر زيبايي خاص، منحصر بفرد بودن، امكان تلفيق شدن با ديگر سنگ ها، در دسترس بودن و فراواني از جمله پرفروش ترين مرمريت ها به شمار مي رود. بيشترين كاربرد اين سنگ در ديوار هاي داخلي و خارجي ساختمان، كف، پله و كابينت مي باشد.

سنگ مرمريت پارادايس

مرمريت پارادايسجزء معدود سنگ shy;هاي مرمريت با بافت يكدست ميshy;باشد كه داراي رنگ هاي كرم، كرم تيره تا بژ است. سنگ مرمريت پارادايس، به دليل سلامت جنس آن در هر دو نوعسنگ اسلبو تايل فرآوري ميshy;گردد. اين سنگ يكي از محبوب ترين سنگ ها در بازار داخلي و به عنوان سنگ صادراتي مي باشد. معدن سنگ مرمريت پارادايس در استان اصفهان، شهرستان سميرم واقع گرديده است و در دو نوعسنگ اسلبو تايل فراوري مي گردد.

سنگ مرمريت چهرك

سنگ مرمريت چهرك از جمله سنگ هاي مرمريت ايراني است. مرمريت انواع مختلفي دارد كه يكي از آنها مرمريت چهرك است و خود اين سنگ مرمريت نيز داراي تنوع بسيار بالايي از طرح و رنگ است. از اين منظر ايران داراي ذخاير غني سنگ هاي مرمريت است و قيمت آنها در مقايسه با كيفيت و تنوع شان بسيار مناسب است.

مرمريت چهرك را مي توان در رنگ هاي كرم , زيتوني و صورتي مشاهده كرد. ساب پذيري بالا و تخلخل پايين از مهم ترين ويژگي هاي مرمريت چهرك است. معدن اين سنگ در استان فارس جايي در حدود 36 كيلومتري بوانات واقع شده است. از اين سنگ به ويژه در بدنه لابي و كف لابي هاي شيك مي توان استفاده كرد. همچنين پله , كف واحدهاي مسكوني و تجاري و پاركينگ نيز از ديگر كاربردهاي اين سنگ زيباست.

سنگمرمريت خوي

مرمريت خويبدليل توليد انبوه و تنوع سورت و رنگ يكي از مرمريت هاي پر مصرف در ايران است و مناسب پروژه هاي بزرگ ميباشد. معدن سنگ مرمريت خوي در شهرستان خوي استان آذربايجان غربي واقع گرديده است. سنگ مرمريت خوي داراي چندين معدن فعال است به همين دليل نام هاي مختلفي بر اساس رنگ و بافت سنگ بر روي اين سنگ ها گذاشته اند از جمله سنگ كرم خوي ، سنگ رويال خوي ، سنگ بسطام خوي ، سنگ زيتوني خوي، سنگ نسكافه اي خوي و سنگ كرم طلايي خوي. سنگ مرمريت خوي اغلب در ابعاد تايل ،سنگ اسلبو طولي فرآوري ميگردد. در فرآيند توليد جهت بالا بردن كيفيت توليد از رزين هاي قوي و ساينده هاي مرغوب استفاده ميشود

سنگ مرمريت خوي را ميتوان در كف فضاهاي مسكوني تجاري و همچنين كف پله وسنگ پلهو پاركينگ و همچنينسنگ فرشپاركينگ به كار برد. استفاده از سنگ مرمريت خوي در نماي ساختمان توصيه نميشود.

سنگ مرمريت ديپلمات

مرمريت ديپمات داراي زمينه شلوغ و گلدار زيتوني كرم مي باشد.مرمريت ديپلماتدر پند سورت دسته بندي ميشود كه يكي از آنها روشن و خلوت و ديگري زيتوني و شلوغ ميباشد. سنگ مرمريت ديپلمات در كل يكدست بوده و گاها در زمينه آن گلهايي به رنگ صورتي كم رنگ ظاهر ميشود. سنگ مرمريت ديپلمات در ابعادسنگ اسلبو تايل قابل توليد ميباشد. استفاده از سنگ مرمريت ديپلمات در ابعاد بزرك در كف فضاي مسكوني جلوه بسياز زيبايي به واحد مسكوني ميدهد. معدن سنگ مرمريت ديپلمات در استان فارس و در 25 كيلومتري بوانات قرار دارد. استفاده از سنگ مرمريت ديپلمات در كف پاركينگ پيشنهاد نميشود. به دليل داشتن نقش و نگار فراوان روز سنگ ديپلمات معمولا در اجرا به صورت تنها و بدون تركيب با سنگ ديگري مورد استفاده قرار ميگيرد. اغلب كوپ هاي قواره سنگ مرمريت ديپلمات به خارج از كشور صادر ميشود و اصطلاحا سنگ هاي خام بي قواره جهت برش در كارخانه هاي كشور عزيزمان مورد استفاده قرار ميگيرد

سنگ مرمريت سبزوار كرم

مرمريت سبزوار كرماز محصولات شهر سبروار مي باشد و داراي رنگ روشن مايل به سفيد است و چندين سورت از اين سنگ از قبيل بژ، كرم و طوسي استحصال ميگردد . سنگ مرمريت سبزوار در ابعادسنگ اسلبو تايل فرآوري ميگردد . سنگ مرمريت سبزوار ساب پذيري خوبي دارد و بخاطر مقاوم سازي اين سنگ از اپوكسي و رزين استفاده ميشود .سنگ مرمريت سفيد سبزوار بسته به رنگ و نوع فرآوري قيمت گزاري ميگردد .

كاربرد سنگ مرمريت سبزوار كليه فضاهاي داخلي ساختمان ميباشد. اما كاربرد اين سنگبه صورت كلي درسنگ فرشوسنگ نماداخلي ساختمان ميباشد.

سنگ مرمريت كرم طلايي آباده

مرمريت كرم طلايي آباده داراي زمينه كرم به همراه خط هاي طلايي ميباشد.مرمريت كرم طلايي آبادهبه صورت موج دار و بي موج توليد ميشود.

مرمريت كرم طلايي آباده موجدار جلوه زيباتري نسبت به سنگ مرمريت كرم طلايي آباده بي موج دارد كه البته طراحي مهندس معمار نقش مهمي در انتخاب نوع سنگ مرمريت موج دار كرم طلايي آباده يا سنگ مرمريت بي موج كرم طلايي آباده دارد. در هنگام اجراي سنگ مرمريت كرم طلايي موج دار آباده پيمانكار و مجري بايد دقت بيشتري داشته باشند زيرا هنگام زدن ضربه با چكش پلاستيكي احتمال باز شدن سنگ از رگه ها وجود دارد. قيمت سنگ مرمريت كرم طلايي موج دار آباده نسبت به سنگ مرمريت كرم طلايي بي موج آباده بيشتر ميباشد. و علت آن فراوري سخت تر و حتي كمتر سنگ مرمريت كرم طلايي موجدار آباده نسبت به سنگ مرمريت كرم طلايي بي موج آباده ميباشد. از سنگ مرمريت كرم طلايي آباده در فضاي داخلي ساختمان اعم از بدنه راه پله ، بدنه پاركينگ و كف ساختمان مسكوني اسفاده مي شد.

سنگ مرمريت كنگلومرا

به سنگ هايي كه از به هم چسبيدن ذرات ريز و درشت سنگ به وجود مي آيند سنگ هايمرمريت كنگلومراميگويند. اين سنگ ها معمولا به رنگ هاي قرمز و يا تركيبي از آنها يافت ميشوند. تفاوت اين سنگ ها در پر رنگ و كمرنگ بودن قرمزي آن و ريز و درشت بودن سنگ هاي تشكيل دهنده ي آن بر ميگردد.

اين سنگ ها جز سخت ترين ها محسوب ميشود و جذب آب بسيار پاييني دارد و عموما در كارخانه هاي سنگ بري براي بريدن آن از ديسك هاي سنگ بري مخصوص استفاده ميكنند. از اين سنگ ها معمولا در كف ساختمان هاي تجاري و اداري، هتلها، لابي و رستوران ها و لابي هاي برجهاي بلند به دليل زيبايي رنگ قرمزش مورد استفاده قرار ميگيرد.

سنگ مرمريت كوثر

مرمريت كوثرسنگي است شبيه مرمريت صلصالي و از زمينه رنگ كرم و مايل به صورتي برخوردار مي باشد. مرمريت كوثر نيز همانند ساير سنگ هاي مرمريت قابليت استفاده در نماي داخلي ساختمان از جملهسنگ پله،سنگ فرش، پاركينگ وسنگ نمارا دارد. معدن مرمريت كوثر در استان اصفهان، شهرستان خور و بيابانك واقع گرديده است.

سنگ مرمريت كوثر به دليل استحكام و دوام بالاو قيمت ارزان تر نسبت به ساير مرمريت هاي مشابه در قسمت هاي مختلف ساختمان از جمله موارد ذيل كاربرد دارد.

سنگ مرمريت گلدن رز

سنگ مرمريت گلدن رز اردستان سنگي قرمز با رگه هاي طلايي و سفيد است. ساب پذيري خوبي دارد و جذب آب آن نسبتا كم است. سنگ مرمريت گلدن رز اردستان به صورتسنگ اسلبو تايل فرآوري مي شود. كاربرد آن در كليه فضاهاي داخلي ساختمان و كارهاي دكوراتيو داخلي است. معدن سنگ مرمريت گلدن رز اردستان در استان اصفهان، شهرستان اردستان واقع گرديده است

21eefc02 51ce 40ff 9e3d 94b7a800d0ba 300x300 - تا چه ميزان با سنگ مرمريت و انواع آن آشنايي داريد؟

سنگ مرمريت مشكي محلات

سنگ مرمريت مشكي محلات داراي تم مشكي با رگه هاي طلايي و سفيد ميباشد.مرمريت مشكي محلاتشباهت زيادي به سنگ گلدن بلك كاشان دارد و تفاوت اين دو سنگ در رگه هاي طلايي است كه در سنگ مشكي محلات رگه هاي طلايي پهن تر ميباشد ولي در سنگ مشكي گلدن بلك كاشان رگه هاي طلايي باريكتر است . سنگمرمريت مشكي محلاترا با نام گلدن بلك محلات نيز در بازار مي نامند. كاربرد سنگ مرمريت مشكي محلات فقط در فضاهاي داخلي ساختمان ميباشد و چنانچه در معرض نور مستقيم خورشيد قرار بگيرد رنگ خود را از دست ميدهد.

سنگ مرمريت گلدن بلك محلات با تم مشكي و رگه هاي طلايي و سفيد مي باشدكه در سورت هاي مختلف تم زمينه آن از مشكي به قهوه اي متمايل مي گردد. همچنين رگه هاي طلايي در سنگ مشكي گلدن بلك محلات نيز كم و زياد مي باشد. كاربرد سنگ مرمريت گلدن بلك محلات در سنگفرش و ديواره هاي داخلي ساختمان مي باشد

سنگ مرمريت هرسين

مرمريت هرسينسنگي دگرگون شده است كه با تبلور مجدد سنگ آهك به وجود مي آيد، بدين گونه كه به مرور زمان و تحت فشار و حرارت، بافت و ساخت سنگ آهك دگرگون شده، مجددا تبلور يافته و يك كلسيت بزرگ، زبر و رگه دار را به وجود مي آورد. كاني اصلي تشكيل دهنده اغلب مرمريت ها، كلسيت بوده و نيز داراي كاني هاي ديگري مانند كوارتز، گرافيت، هماتيت، ليمونيت، پريت و . است.

مرمريت هرسينبه خاطر زيبايي، استحكام و مقاومت در برابر آتش و فرسايش، سنگي با ارزش به شمار مي رود.

ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ هرسين ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻮده اي و ﻳﺎ داراي ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج، ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺳﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪوزر، دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﻢ ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﺗﻮده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨگ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ازاد و ﺣﻔﺮ ﺳﻮراﺧﻬﺎي اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﺗﻮﺳﻂ راﺳﻞ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪود 4 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ آزاد ﻛﺎر، ﺳﻴﻢ ﺑﺮش در داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﻢ ﺑﺮش ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ راه اﻧﺪازي دﺳﺘﮕﺎه، ﺳﻴﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آﻣﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺣﻴﻦ ﺑﺮش، دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﻢ ﺑﺮش ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻘﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮدر 470، ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻣﻴﻮن و ﺗﺮﻳﻠﺮ ﺑﺎرﮔﻴﺮيﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻨﮕﺒﺮي ﺣﻤﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ

مرمريت دهبيد

سنگ دهبيدبه عنوان زيباترين سنگ با زمينه روشن در ايران شناخته مي شود. سنگ مرمريت دهبيد با سنگ لته تركيه برابري مي كند. زيبايي اين سنگ منحصر به فرد است و اخيرا به علت فرآوري اين سنگ به صورت ورق هاي بزرگ سنگ، جايگاه خود در بازارهاي جهاني را نيز يافته است.مرمريت دهبيدعلي رغم زيبايي منحصر به فردي كه دارد نسبت به سنگ خارجي وارداتي قيمت هاي بسيار مناسبي دارد.

سنگ دهبيد در سورت هاي مختلفي در دسترس مي باشد كه معروف ترين آن سورت روشن سنگ مرمريت دهبيد مي باشد. سورتمرمريت دهبيدتيره نيز وجود دارد كه استخراج و فرآوري آن اخيرا آغاز شده است. سورت هاي ديگري نيز وجود دارد كه به سورت دهبيد پلنگي شهرت يافته است.

خاستگاهسنگ ساختماني دهبيددر شهر صفا شهر 170 كيلومتري شمال شهر شيراز قرار دارد. صفا شهر داراي ذخائر زياد معدن سنگ هاي ساختماني مرمريت است.

معادن سنگ ساختمانيمرمريت دهبيدعبارتند از :دهبيد چاه مرغي( اصلي )، دهبيد شايان، دهبيد زارع، دهبيد انگورك، دهبيد آرين، دهبيد حسن آباد، دهبيد احرار، دهبيد ثمين، دهبيد كوه سفيد، دهبيد مرواريد ( نسكافه اي )، دهبيد مشكي، چهرك، ديپلمات، سيمكان

تمامي اين معادن سنگ ساختماني در منطقه اي بنام خرمبيدجاده كره اي واقع شده اند و اصطلاحا به سنگ هاي كرم منطقهسنگ مرمريت دهبيدمي گويند. سنگ هاي اين منطقهاغلب آناليز مشابه و ظاهري متفاوت دارند.

خصوصيات برجستهسنگ ساختماندهبيد عبارتند از: استحكام زياد، مقاومت سايشي بالا، درصد جذب آب پايين، ساب پذيري و شفافيت بالا و رنگ و طرح منحصر به فرد.

سنگ ساختمانيدهبيد اغلب كرم و روشن هستند با طرح هاي گوناگون وليكن همگي آنها ساب پذيري خوب، مقاومت بالا و جذب آب پاييني دارند.

پاکت هدیه به شکل انار مخصوص شب یلدا

به وبلاگ خود خوش امدید

خرید آنلاین و نکات حائز اهمیت در خرید

سنگ ,مرمريت ,مي ,كه ,رنگ ,كرم ,سنگ مرمريت ,اين سنگ ,مي باشد ,سنگ هاي ,كرم طلايي ,مرمريت امواج آباده ,خاطر زيبايي، استحكام ,طراحي داخلي ساختمان ,استان اصفهان، شهرستان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
nilopchome sentucoupca upka samakeshragh bistoonsaze atosastore nghtabiat aqmusic1 irancamelia irel35729